REGULAMIN

DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ YOUNG ARTS

Wydarzenie, organizowane jest przez Fundację Young Arts (dalej: Organizator), w tym Young Arts Festival 2022 (dalej: IMPREZA/WYDARZENIE).

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej Uczestników)

 1. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
 2. Uczestnictwo w wydarzeniach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów tj. Eventim.
 3. Na terenie obiektu, w którym odbywają się wydarzenia mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren wydarzenia.
 4. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy.
 5. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, papierosów elektrycznych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
 7. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich Bilet zostanie unieważniony.
 8. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny Biletu.
 9. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie.
 10. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania przebiegu koncertu.
 11. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym: media@youngarts.pl.
 12. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo.
 13. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.
 14. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi, bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie, zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
 15. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres: kontakt@youngarts.pl.
 16. Przy zastosowaniu się do powyższych punktów, osobie niepełnosprawnej przysługuje wstęp na Imprezę wraz z opiekunem na podstawie jednego Biletu.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Imprezie na specjalnych zasadach, o których mowa w pkt. 16, jeżeli nie zgłosiła ona takiej chęci z ujętym w Regulaminie wyprzedzeniem.
 18. Samodzielnie uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia. Przy uczestnictwie osób, które w dniu wydarzeń artystycznych mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 19. Organizator ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
 20. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Zarówno osoba poniżej 16. roku życia jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu.
 21. Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania osoby poniżej 16. roku życia dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu innym Uczestnikom wydarzenia.
 22. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 23. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

II. BILETY

 1. Poprzez zakup Biletu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Bilet ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym lub kodem QR. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem Biletu i nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie.
 3. W przypadku Imprez kilkudniowych, Karnety podlegają wymianie na opaski w wyznaczonych przez Organizatora punktach. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Karnetu na opaskę osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej Karnet. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobom posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego festiwalu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora/ biletera przy wejściu Imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową i zapięta na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu Imprezy z uszkodzoną lub zerwaną opaską bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.
 4. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy czy też zachowaniem innych Uczestników podlegają reklamacjom wyłącznie w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania. Organizator dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące klienta lub poinformuje o procedurze składania reklamacji.
 5. Jeżeli Uczestnik nie zgłosi faktu niedogodności w czasie trwania wydarzenia, traci prawo do reklamacji w terminie późniejszym.
 6. Uczestnicy kupujący Bilet z adnotacją o ograniczonej widoczności nie mogą rościć sobie praw wymienionych w pkt. 4 rozdz. II niniejszego Regulaminu.
 7. Zwrot lub zamiana Biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania Imprezy
 8. Zwrot lub zamiana Biletów możliwe są jedynie w miejscu ich zakupu.
 9. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Biletu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż Biletów z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art. 133 kw).

III. BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

 1. Na Terenie Imprezy należy stosować się do przepisów epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzenia Imprezy.
 2. W przypadku, gdy w dniu Imprezy wymagane przepisami prawa będą szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego, zostaną one przekazane Uczestnikom w oficjalnej komunikacji Organizatora.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 5. Skanowanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy o przygotowanie Biletu w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli Uczestnik posiada Bilet w formie elektronicznej, powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania 7. edycji Young Arts Festival, czyli od 12 sierpnia do 14 sierpnia 2022 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.
 3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.