REGULAMIN

DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ YOUNG ARTS W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku ze wznowieniem organizacji wydarzeń kulturalnych w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 (https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne) i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Young Arts (dalej Organizator), w tym Young Arts Festival (dalej YAF).

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej Uczestników)

 1. W wydarzeniach mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy, według swojej najlepszej wiedzy nie są osobami zakażonymi oraz nie podlegają obowiązkowi kwarantanny ani nie znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia  każdorazowo papierowego Oświadczenia COVID-19 podczas wydarzeń muzycznych organizowanych przez Fundację Young Arts. Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.
 3. Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu, e-mail) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 4. Dane kontaktowe, po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni.
 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.youngarts.pl (zakładka Bezpieczeństwo) w „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych”.
 6. Na terenie wyznaczonej przestrzeni koncertowej YAF Uczestnicy są zobowiązani do:
  1. zakrywania ust i nosa (przy pomocy maseczki ochronnej, przyłbicy lub innego środka ochrony osobistej). Osoba, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność zakrywania ust i nosa;
  2. zachowania, co najmniej 2 m odstępu od innych Uczestników;
  3. dezynfekcji rąk przy wejściu na koncert;
  4. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi YAF w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z zasadami zachowania dystansu społecznego, czyli z zachowaniem odległości 2 m.
 8. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajmowanie miejsc w grupie bezpośrednio obok siebie, jeśli:
  1. uczestnicy stanowią jedno gospodarstwo domowe (wspólnie zamieszkują);
  2. uczestnik podczas koncertu sprawuje opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia;
  3. uczestnik jest podczas koncertu opiekunem osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

II. ORGANIZACJA WIDOWNI

 1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród Uczestników.
 2. Uczestnicy zajmują na widowni miejsca zgodnie z zasadami przedstawionymi przy wejściu do wyznaczonej przestrzeni wydarzenia, gdzie odbywa się koncert, uwzględniającymi obowiązujące w tym zakresie wytyczne GIS.
 3. Wyznaczona przestrzeń, w której odbywa się koncert (dalej „przestrzeń koncertowa”), jest otwierana dla widzów na 60 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
 4. Oczekujący na zewnątrz przestrzeni koncertowej zobowiązani są do zachowania dystansu 2 m.
 5. Przy wejściu do przestrzeni, gdzie odbywa się koncert pracownicy obsługi/wolontariusze kierują ruchem, wpuszczając Uczestników stopniowo po weryfikacji, czy Uczestnik ma zakryte usta i nos, posiada ważną wejściówkę (potwierdzenie mailowe) oraz wypełnione i podpisane Oświadczenie COVID-19 (wydrukowane).
 6. W przypadku braku wypełnionego Oświadczenia COVID-19 uczestnicy proszeni są o udanie się do wyznaczonego stanowiska w celu uzupełnienia powyższego oświadczenia.
 7. Pisemne Oświadczenie COVID-19 po okazaniu pracownikowi obsługi koncertu/wolontariuszowi jest wrzucane do wyznaczonego pojemnika.
 8. Uczestnicy są proszeni o zastosowanie się do informacji i poleceń pracowników obsługi koncertu/wolontariuszy i bezpośrednie kierowanie się na widownię.
 9. Po zakończeniu koncertu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania widowni przez uczestników, zgodnie z zaleceniami obsługi wydarzenia.
 10. Przy przemieszczaniu się wewnątrz przestrzeni koncertowej, gdzie odbywa się koncert, zaleca się zachować dystans 2 m.

III. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Płyny do dezynfekcji
  a. na terenie przestrzeni koncertowej: przy wejściu głównym w oznaczonych miejscach umieszcza się dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 2. Dezynfekcja pomieszczeń
  a. przed i po każdym koncercie przeprowadza się dezynfekcję powierzchni podatnych na przenoszenie wirusa, np. poręcze, klamki i inne elementy często dotykane.
 3. Zachowanie dystansu społecznego
  a. preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 2 metry.
  b. w miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wejściach na sale koncertowe / przestrzeń koncertową stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
  c. pracownicy obsługi widzów/wolontariusze dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
 4. Obsługa koncertów – pracownicy i wolontariusze
  a. wszystkie osoby zaangażowane w pracę przy obsłudze widowni YAF:
  – wykonują swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek;
  – każdorazowo przed rozpoczęciem pracy poddawane są obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również składają oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt
  z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem;
  – zostały przeszkolone w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Uczestników.
 5. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi
  a. w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u Uczestnika lub u osoby z obsługi koncertu Organizator udostępnia listę osób, które uczestniczyły w koncercie oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego koncertu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

 1. Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.youngarts.pl (zakładka: Bezpieczeństwo), a także wywieszony przy wejściu na każdy koncert YAF.
 2. Każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu, składając Oświadczenie COVID-19 tym samym akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
 3. Najistotniejsze postanowienia z rozdziału „Zasady dla Uczestników wydarzenia” są zamieszczone w Oświadczeniu COVID-19.
 4. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.youngarts.pl (zakładka Bezpieczeństwo).
 5. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

 1. Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników obsługi widowni/wolontariuszy YAF w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie przestrzeni koncertowej.
 2. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania 5. edycji Young Arts Festival, czyli od 21 do 23 sierpnia 2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.
 3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.