REGULAMIN

DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ YOUNG ARTS

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku ze wznowieniem organizacji wydarzeń kulturalnych w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 (https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne) i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, dalej: Wydarzenie, organizowanych przez Fundację Young Arts (dalej: Organizator), w tym Young Arts Festival 2021 (dalej: YAF).

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej Uczestników)

1. Uczestnictwo w wydarzeniach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów tj. eBilet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-901 Warszawa ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1 lok. 01.045.
2. Na terenie obiektu, w którym odbywają się wydarzenia mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren wydarzenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji wydarzenia, przy czym ewentualna, nowa
lokalizacja wydarzenia będzie znajdować się w miejscowości Krosno.
5. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do
zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej za wyjątkiem rozliczenia z dystrybutorem
biletów.
6. W wydarzeniach mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy, według swojej najlepszej wiedzy nie są osobami
zakażonymi oraz nie podlegają obowiązkowi kwarantanny ani nie znajdują się pod nadzorem
epidemiologicznym.
7. W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia każdorazowo
papierowego Oświadczenia COVID-19 podczas wydarzeń muzycznych organizowanych przez Fundację Young Arts. Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 doprzedmiotowego Regulaminu.
8. W Oświadczeniu COVID-19 należy podać dane kontaktowe (numeru telefonu, e-mail) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
9. Dane kontaktowe, po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni.
10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na stronie internetowej organizatora:
www.youngarts.pl (zakładka Bezpieczeństwo) w „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych”.
11. Na terenie wyznaczonej przestrzeni koncertowej YAF Uczestnicy są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej; Osoba, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność zakrywania ust i nosa;
 • posiadania własnych środków ochronnych; zachowania, co najmniej 1,5 m odstępu od innych Uczestników,
 • obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi YAF wzakresie właściwej organizacji wydarzenia wcelu zapewnienia bezpieczeństwa iochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

12. Uczestnicy są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z zasadami zachowania dystansu społecznego, czyli z zachowaniem odległości co najmniej 1.5 m.
13. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajmowanie miejsc w grupie bezpośrednio obok siebie, jeśli:

 • osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
 • osoby uczestniczącej w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

14. Samodzielnie uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia. Przy uczestnictwie osób, które w dniu wydarzeń artystycznych mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
15. Organizator ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
16. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Zarówno osoba poniżej 16. roku życia jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu.

II. ORGANIZACJA WIDOWNI

1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród Uczestników.
2. Uczestnicy zajmują na widowni miejsca zgodnie z zasadami zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
3. Wyznaczona przestrzeń, w której odbywa się koncert (dalej „przestrzeń koncertowa”), jest otwierana dla
widzów na 60 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
4. Uczestnikom zostanie udostępniona nie więcej niż 75% liczby miejsc (do limitu nie wlicza się osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy Uczestnikami oraz zapewnienie Uczestnikom, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni.
5. Oczekujący na zewnątrz przestrzeni koncertowej zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 m
6. Przy wejściu do przestrzeni, gdzie odbywa się koncert pracownicy obsługi/wolontariusze kierują ruchem, wpuszczając Uczestników stopniowo po weryfikacji, czy Uczestnik ma zakryte usta i nos, posiada bilet,
zaproszenie oraz wypełnione i podpisane Oświadczenie COVID-19 (wydrukowane).
7. W przypadku braku wypełnionego Oświadczenia COVID-19 uczestnicy proszeni są oudanie się
do wyznaczonego stanowiska w celu uzupełnienia powyższego oświadczenia.
8. Pisemne Oświadczenie COVID-19 po okazaniu pracownikowi obsługi koncertu/wolontariuszowi jest
wrzucane do wyznaczonego pojemnika.
9. Uczestnicy są proszeni o zastosowanie się do informacji i poleceń pracowników obsługi
koncertu/wolontariuszy i bezpośrednie kierowanie się na widownię.
10. Po zakończeniu koncertu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania widowni przez
uczestników, zgodnie z zaleceniami obsługi wydarzenia.
11. Przy przemieszczaniu się wewnątrz przestrzeni koncertowej, gdzie odbywa się koncert, zaleca się
zachować dystans 1,5m

III. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1. Płyny do dezynfekcji/środki ochrony :

 • Na terenie przestrzeni koncertowej: przy wejściu głównym w oznaczonych miejscach umieszcza
  się dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 • Organizator zapewnia środki do dezynfekcji wraz z instrukcją skutecznego mycia i dezynfekcji
  rąk dostępne w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu dla publiczności w widocznym miejscu. Organizator zapewnia oznaczenie pojemników przeznaczonych na zużyte środki ochrony osobistej.

2. Dezynfekcja pomieszczeń

 • Przed i po każdym koncercie przeprowadza się dezynfekcję powierzchni podatnych na przenoszenie wirusa, np. poręcze, klamki i inne elementy często dotykane.

3. Zachowanie dystansu społecznego

 • Preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 1,5 metra.
 • W miejscach narażonych natworzenie kolejek, tj. przy wejściach na sale koncertowe / przestrzeń koncertową stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
 • Pracownicy obsługi widzów/wolontariusze dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.

4. Obsługa koncertów – pracownicy i wolontariusze:
Wszystkie osoby zaangażowane w pracę przy obsłudze widowni YAF:

 • Wykonują swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach dokonując regularnej
  dezynfekcji rękawiczek;
 • Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy poddawane są obowiązkowemu pomiarowi
  temperatury, jak również składają oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia
  na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem;
 • Zostały przeszkolone w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym
  stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Uczestników.

5. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi

 • W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u Uczestnika lub u osoby z obsługi koncertu Organizator równocześnie informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Pokazów i pracowników obsługujących wydarzenia artystyczne odpowiednim służbom – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

1. Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.youngarts.pl (zakładka: Bezpieczeństwo), a także wywieszony przy wejściu na każdy koncert YAF.
2. Każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu, składając Oświadczenie COVID-19 tym samym akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
3. Najistotniejsze postanowienia zrozdziału „Zasady dla Uczestników wydarzenia” są zamieszczone w Oświadczeniu COVID-19.
4. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, atakże uprawnieniach ztego tytułu znajduje się nastronie internetowej organizatora: www.youngarts.pl (zakładka Bezpieczeństwo).
5. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

1. Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników obsługi widowni/wolontariuszy YAF w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie przestrzeni koncertowej, bez możliwości zwrotu środków za zakupiony bilet.
2. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.
3. Osoby budzące podejrzenia co do stanu ich zdrowia, przy wejściu na teren przestrzeni koncertowej mogą zostać poproszone o poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanego przez obsługę. Osoba, u której stwierdzono temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza, nie zostanie wpuszczona na teren przestrzeni koncertowej.

VI. REJESTROWANIE KONCERTU ORAZ WYKONYWANIE ZDJĘĆ

1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody Organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody Organizatora.
W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu, z terenu wydarzenia bez możliwości zwrotu środków za zakupiony bilet.
2. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości wydarzenia oraz jego przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zabronione jest:

 • Wnoszenie na teren wydarzenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych;
 • Wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych
  jak również wnoszenie opakowań szklanych;
 • Palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.

2. Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez Organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić, bez możliwości zwrotu środków za zakupiony bilet.
3. Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.
4. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania 6. edycji Young Arts Festival, czyli od 26 sierpnia do 29 sierpnia 2021 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.
3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS- CoV-2.